Strawberry Shortcake

$42.50

Serves 12 ( 10 inch)